ประกาศและความคืบหน้าของ สอน.

ตารางข้อมูลประมาณการปริมาณอ้อย

ตารางแสดงราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย

ระเบียบและประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตัดสินข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพอ้อย อ้อยไฟไหม้ และความบริสุทธิ์ของอ้อย พ.ศ.2548

รายละเอียด

————————————————————————————————

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องกำหนดอัตราค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย ฤดูการผลิตปี 2547/2548

รายละเอียด

————————————————————————————————

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องกำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทราย ที่ให้โรงงานผลิต ฤดูการผลิตปี 2547/2548 ( บัญชีจัดสรรขั้นต้น )

รายละเอียด

————————————————————————————————

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การจัดทำประมาณการรายได้ การกำหนดและชำระราคาค่าอ้อย และผลิตน้ำตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนของชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2547 ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2548

รายละเอียด

————————————————————————————————

ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยเบี้ยปรับและเงินรางวัล พ.ศ. 2548

รายละเอียด

————————————————————————————————

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทราย ที่ให้โรงงานน้ำตาลผลิต ในฤดูการผลิต 2547/2548 ( บัญชีจัดสรรครั้งที่ 2 )

รายละเอียด

————————————————————————————————

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่องกำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานน้ำตาลผลิตในฤดูการผลิตปี 2548/2549 (บัญชีจัดสรรฉบับปรับปรุง)

รายละเอียด

————————————————————————————————

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่องกำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานน้ำตาลผลิตในฤดูการผลิตปี 2548/2549 (บัญชีจัดสรรขั้นสุดท้าย)

รายละเอียด

————————————————————————————————

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง
การกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นของฤดูการผลิตปี 2548/2549

รายละเอียด

————————————————————————————————

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง
บัญชีจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นสุดท้าย ประจำฤดูการผลิตปี 2548/2549

รายละเอียด

————————————————————————————————

ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง บัญชีจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นต้น
ประจำฤดูการผลิตปี 2548/2549

รายละเอียด