ข่าวสารการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2559

-สรุปผลการประชุม คณะกรรมการกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน? 2559

-สรุปผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 19 เมษายน? 2559

-สรุปผลการประชุม คณะกรรมการกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 19 เมษายน? 2559

-สรุปผลการประชุม คณะกรรมการกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์? 2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2558

-สรุปผลการประชุม คณะกรรมการกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม? 2558

-สรุปผลการประชุม คณะกรรมการกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม? 2558

-สรุปผลการประชุม คณะกรรมการกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2558
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม? 2558

-สรุปผลการประชุม คณะกรรมการกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน? 2558

-สรุปผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 22 เมษายน? 2558

-สรุปผลการประชุม คณะกรรมการกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 22 เมษายน? 2558

-สรุปผลการประชุม คณะกรรมการกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

**************************************************************

สรุปผลการประชุม คณะกรรมการน้ำตาลทราย ครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554