ประวัติความเป็นมา

สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย (Thai Sugar and Bio-Energy Producers Association – TSEA) ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2514 เดิมชื่อ สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลไทย วัตถุประสงค์แรกเริ่มคือการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจอันเกี่ยวกับการผลิตและการค้าน้ำตาล การสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกในการแก้ไขอุปสรรคขัดข้องต่างๆ การส่งเสริมความร่วมมือและความสามัคคีระหว่างสมาชิก รวมทั้งความร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมกิจการของสมาชิก ตลอดระยะเวลา?45? ปี ที่ดำเนินการมา สมาคมฯ ได้เข้ามามีบทบาทในฐานะผู้แทนของอุตสาหกรรมฯ ในการประสานงานกับภาครัฐ เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายจนประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายอันดับที่ 2 ของโลก รองจากประเทศบราซิล การดำเนินงานของสมาคมฯ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและต่อการพัฒนาประเทศจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่ว ทำให้สมาคมฯ ได้รับรางวัล สมาคมการค้าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2549? พ.ศ. 2557 และ พ.ศ.2558 จากกระทรวงพาณิชย์ และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ท่ามกลางพลวัตรของการดำเนินธุรกิจในโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง สมาชิกของสมาคมฯ ได้พัฒนาการผลิตไปสู่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องอื่นๆ นอกเหนือจากน้ำตาลทราย ได้แก่ กระดาษไม้อัดจากชานอ้อย และปุ๋ยชีวภาพ และที่สำคัญคือ การก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานทดแทน ทั้งไฟฟ้าชีวภาพที่ผลิตจากกากอ้อย และเอทานอล ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มการพึ่งพาตัวเองด้านพลังงาน ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง และส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชนบท ภายใต้การนำของคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ นายกกิตติมศักดิ์ ?ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อของสมาคมฯ จากเดิม สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลไทย มาเป็น สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจใหม่ดังกล่าว

พ.ศ. 2558 โรงงานน้ำตาลในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 50 โรงงาน โดยมีโรงงานจำนวน 36 โรงงานเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย และในอนาคตที่แนวนโยบายของรัฐ มุ่งเน้นให้ “อ้อยโรงงาน” เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีผลทำให้โรงงานน้ำตาลขยายตัวเช่นกัน อันจะทำให้สมาชิกของสมาคมฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้นในอนาคต


ปัจจุบัน สมาคมฯ มีสมาชิกรวม 37 ราย

วิสัยทัศน์

พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานให้กับสมาชิกให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

1) มุ่งพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตน้ำตาลและชีวพลังงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
2) สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างสมาชิก
3) เสริมสร้างความรู้ความสามารถในวิชาการด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรของสมาชิกอย่างสม่ำเสมอ
4) ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจให้สมาชิก
5) ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจของสมาชิก และการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องร่วมกัน
6) เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ระหว่างสมาชิก
7) เผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย ชีวพลังงาน และธุรกิจต่อเนื่องให้สาธารณชนได้รับทราบ

เป้าประสงค์ของสมาคม

1) เป็นตัวแทนให้กับสมาชิกในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูล และเข้าร่วมเจรจากับบุคคลภายนอก และภาครัฐ เพื่อประสานประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก รวมถึงประชาชน สังคม และประเทศ
2) รวบรวมข้อมูล สถิติ ข่าวสาร เอกสารทางวิชาการ ข้อกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้สมาชิกได้ทราบรวมทั้งกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อสมาชิกสมาคม จะได้นำมาศึกษาเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป
3) มีระบบสารสนเทศที่เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างสมาชิกตลอดจนพัฒนาเครื่องมือการสื่อสารซึ่งสมาชิกสามารถรับสื่อได้สะดวก รวดเร็ว และข้อมูลทันสมัย
4) มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมปีละ 6 ครั้ง
5) มีการจัดกิจกรรมระหว่างสมาชิกเพื่อปฏิสัมพันธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
6) ส่งเสริมสมาชิกได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนให้เกิดความช่วยเหลือ ความสามัคคีระหว่างสมาชิก

English version

blank